Poster Prizes

Poster prizes this year are generously funded by XXX (X Poster prizes of XXX EUR) and XX (X Poster prize of XXX EUR).

Past conferences:

2022 - XX

2018 - FEBS Journal Poster Prizes of 200 Euro awarded to Ferdinand Krupp, Francis O'Reilly, and Stefanie Hanke

2016 - FEBS Journal Poster Prizes of 200 Euro awarded to Simon Neyer, Lorenzo Sborgi, Merle Hantsche, Dominik Herbst, and Jan Kosinski